فارسی پنجم دبستان موضوع کار و تلاش جوان و راهزن نیایش

حجم فایل : 7.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا فارسی پنجم دبستان موضوع :کار و تلاش - جوان و راهزن - نیایش کار و تلاش : اهمیت تلاش و کوشش موضوع درس ” کار و تلاش“ از پروین اعتصامی
” همه چیز را همگان دانند“ از کتاب ابوریحان و ریحانه اثر اسفندیار معتمدی
” جوان و راهزن“ از کتاب سبحه الابرار اثر عبدالرحمان جامی
” نیایش“ از مثنوی معنوی و فیه و ما فیه مولوی تاریخ ادبیات فارغ: آسوده،راحت مسکین: بینوا،بیچاره،نیازمند،تهیدست
ملک: سرزمین،قلمرو قناعت: قانع بودن، به حق خود بسنده کردن
مور: مورچه بردباری: شکیبایی،صبر
تدبیر: به پایان کاری اندیشیدن
پیرایه: آن چه سبب زیبایی چیزی شود،ابزار آراستن،زینت وزیور
توشه: خوراک اندک یا خوراک برای مدّت معینی، به ویژه آذوقه ی سفر معنی واژه های مهم سلیمان - سعی - فارغ - خویش - رهگذر - میازار - سور - قناعت - توشه - کامکار - هشیاران - عاقل املای واژه های مهم بازگردانی شعر به نثر :
یکی کارهای آسان برای تمرین نویسندگی برگرداندن شعر به نثر است.
برگرداندن شعر به صورت نثراست.
برگرداندن شعر به صورت نثر به این معنی نیست که هر بیت را توضیح دهیم بلکه باید آن را به کوتاه ترین
شکل ممکن اما کاملا گویا و رسا با نثری روشنو امروزی بنویسیم مانند:
توانا بود هر که دانا بود = هر که دانا باشد تواناست
همان طور که دیدی در شعر جای کلمه ها تغییر کرده است یعنی نظم و ترتیبی که در نوشته ی معیار است در شعر
رعایت نشده است. واژه آموزی پایان...